சமீபத்திய கட்டுரை

அதிர்ச்சி பற்றி அறிய

வடிகட்டி

சிறுவயது துன்புறுத்தலின் வகைகள்

சிறுவயது துன்புறுத்தல் பல வகைப்படும். அதில் சில உடல், சில உணர்ச்சி மற்றும் சில பாலியல். இது குழந்தைய...

ஆறுதலின் நிலைகள்

ஆறுதல் வழிமுறையில் எல்லா நிலைகளும் ஒவ்வொரு பாதிப்பிலிருந்து மீண்ட அனைவருக்கும் அவசியம் என்றாலும், அவ...

மீட்பு படிகள் - ஒருவரின் கதை

மக்கள் எப்படி அநீதி இழைத்தார்கள், வேதனையை ஏற்படுத்தினார்கள் என்பது பற்றிய கதைகள் நம் அனைவருக்குள்ளும...

சமதளத்தில் இருத்தல்

வாழ்வில் கடும் அதிர்ச்சியை சந்தித்தவர் பெரும்பாலும் எதற்கெடுத்தாலும் கோபப்படலாம். இல்லை, மனம் தளர்ந்...

ஆக்கபூர்வமான கோபம் vs அழிக்கும் கோபம்

கோபத்தின் அம்சங்களும் செயல்பாடுகளும்:சில உணர்ச்சிகள் விரும்பத்தகாதவை அல்லது சங்கடமானவை என்றாலும், அவ...

அதிர்ச்சியின் தாக்கம் மற்றும் விளைவுகள்...

1. சிறுவயது நிகழ்வின் அதிர்ச்சி மூளை வளர்ச்சி மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தை எப்படி பாதிக்கிறது? அதன் தாக...