நலத்தை நோக்கி நகருங்கள்.

நடன அசைவு சிகிச்சை என்றால் என்ன?

இயக்கமே முதல் மொழி. நாம் கருப்பையில் பிறப்பதற்கு முன்பே நகரத் தொடங்குகிறோம், இது வாழ்க்கையின் இறுதி வரை தொடர்கிறது. நம் உடல்கள் பேசுகின்றன, வெளிப்படுத்துகின்றன, இது தகவல்களின் களஞ்சியமாகும், இது ஒரு மாற்றத்திற்கான ஊக்கியாக இருக்கிறது, தாங்கிக்கொள்ளும் போதுதான் மாற்றம் நிகழ்கிறது . டி.எம்.டியை அறிந்து கொள்ளுங்கள். இது ஒரு உடல்-மனம் ஒருங்கிணைந்த சிகிச்சைஆகும்.

கட்டுரைகள்

நடனம் மற்றும் இயக்கம் சிகிச்சை

நடனமாடி மன நலம் தேடுங்கள்! நடனமும் இயக்கமும் இயற்கையாகவே நலம் தருபவை. இதை பயன்படுத்திக் கொள்வோம...

வலைப்பதிவுகள்