சமீபத்திய வலைப்பதிவுகள்

பெரும் பீதியடைந்தால் என்ன செய்ய?

அசைவு - மூச்சு - உடம்பு"இப்போதெல்லாம் நான் தனியாக இருக்கிறேன். ஓ....... என்னை சுற்றி அல்லது என் அருக...

ஆழ்ந்து சிந்தனை செய்தல்

எப்பொழுதோ நடந்த நிகழ்வுகள் அல்லது உரையாடல்களை பற்றி நீண்ட காலத்திற்குப் பிறகு நீங்கள் அடிக்கடி அதிகம...