காணொளி விவரங்கள்

வேகஸ் நரம்பு என்றால் என்ன?

வேகஸ் நரம்பு குரல்வளை, இதயம், மூச்சுக் குழல், நுரையீரல், வயிறு ஆகிய பல உறுப்புகளுடன் தொடர்பு கொள்ளும...

"பின் ஓரல்" இசை

இரண்டு காதுகளில் ஹெட் செட் அணிந்து கேட்கவும்...