காணொளி விவரங்கள்

பேச்சு சிகிச்சை

வடிகட்டி

10 பொதுவான சிந்தனை தவறுகள்

அறிவாற்றல் நடத்தை சிகிச்சையில் இது போன்ற சிந்தனை தவறுகள் திருத்த முடியும்....